IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

איסוף וניתוח נתוני תנועה
ל- IPI כמות גדולה של מוני תנועה המאפשרים עריכת סקרים אזוריים נרחבים. המונים אוספים את כל נתוני התנועה כגון: מהירות, כמות, סוג, משקל, מרווחים בין כלי רכב ועוד.
במקומות בהם נערכים הסקרים למשך זמן קצר, IPI מפעילה מונים פנאומטיים: צינורות אויר המותקנים באופן זמני על גבי הכביש.
במקומות בהם יש ריבוי נתיבים, תנועה מהירה ואשר נדרשים בהם סקרים תקופתיים, IPI מפעילה עמדות ספירה קבועות בהן מונה המחובר ללולאות אלקטרומגנטיות או פיזיואלקטריות, שאותם חורצים בכביש.
המידע מהמונים נאסף למחשב נייד או באמצעות שידור אלחוטי.

ספירות בצמתים
בכדי לקבל נתוני כמות וסוג כלי רכב בצמתים, פיתחה IPI מונה ידני ממוחשב TRAFFICANA אשר באמצעותו אוספים צוותי IPI את המידע, המוזרם ישירות למחשב החברה ומעובד באמצעות תוכנות ייעודיות, (ראה/י גם סקרי תנועה מצולמים).